הודעת הסתדרות הרוקחים 19.12.2019
מסמכי בית הדין לבג"צ 2335/19 ע. הקנאביס הרפואי נגד משרד הבריאות ומשרד החקלאות


במסגרת הבג"צ הוגשו בקשות הצטרפות פרטניות מאת מטופלים, המכילות מידע אישי ורפואי רב. על מנת לשמור על חסיונם ככל הניתן בקשות הצטרפות אלו לא פורסמו כאן, והמבקש לעיין בהם מתבקש להגיש בקשת עיון לכבוד בית המשפט.

אינדקס

  1. כתב העתירה

  2. נספחים לעתירה, קובץ ראשון

  3. נספחים לעתירה, קובץ שני

  4. נספחים לעתירה, קובץ שלישי

  5. נספחים לעתירה, קובץ רביעי

  6. בקשה לצו על תנאי מיום 29.03.2019

  7. נספחים לבקשה למתן צו ארעי, קובץ ראשון

  8. נספחים לבקשה למתן צו ארעי, קובץ שני

  9. נספחים לבקשה למתן צו ארעי, קובץ שלישי

  10. החלטה מיום 31.03.2019

  11. בקשה בהולה לסעד זמני מיום 11.04.2019

  12. בקשה למתן צו ארעי מיום 29/04/2019

  13. החלטה מיום 05/05/2019

  14. בקשה מטעם המשיבים למתן אורכה מיום 19.05.2019

  15. החלטה מיום 20/05/2019

  16. תגובה מקדמית מטעם המשיבים מתאריך 27/05/2019

  17. פרוטוקול דיון מיום 03/06/2019

  18. החלטה מיום 03/06/2019

  19. טיעונים משלימים מטעם העותרת מיום 13.06.2019

  20. נספחים לטיעונים משלימים מטעם העותרת מיום 13.06.2019

  21. בקשת אורכה מטעם המשיבים מיום 20.06.2019

  22. בקשה למתן החלטה ו/או צו ארעי מיום 20.06.2019

  23. החלטה מיום 23.06.2019

  24. תגובת המשיבים לטיעונים המשלימים מיום 27.06.2019

  25. בקשה בהולה למתן צו ביניים מיום 18.07.2019

  26. החלטה מיום 21.07.2019

  27. החלטה מיום 25/07/2019

  28. אישור מסירת מסמכי העתירה לבא כח חברת Candoc מיום 05.08.2019

  29. הודעת עדכון לבית המשפט מיום 07.08.2019

  30. תיקון עולם – בקשה להצטרף כמשיבה לעתירה מיום 15.08.2019

  31. תגובת העותרת לבקשת המשיבים מיום 18.08.2019

  32. החלטה 28.08.2019

  33. בקשה-דחופה מיום 29.08.19

  34. החלטה מיום 04.09.2019

  35. תגובה מטעם המשיבים מיום 08.9.19

  36. החלטה מיום 09.09.19

  37. החלטה מיום 10.09.2019

  38. החלטה מיום 11.09.2019

  39. תשובה לתגובת המשיבים במסגרת הבקשה למתן הוראות מיום 16.09.2019

  40. החלטה מיום 04/09/2019

  41. החלטה מיום 06/10/2019

  42. פרוטוקול דיון 22.09.2019

  43. החלטה 25.09.2019

  44. הודעת עדכון מטעם המדינה מיום 25.9.19

  45. החלטה מיום 26.09.2019

  46. התייחסות העותרת להודעת עדכון מטעם המדינה ובקשה נוספת למתן צו ביניים – כולל נספחים מיום 27.09.2019

  47. החלטה צו ביניים מיום 06/10/2019 הארכה מנהלתית אוטומטית לרשיונות בהתאם להסדרה הישנה עד חודש מארס 2020

  48. בקשת העיון של קנאשור מיום 06.10.2019

  49. מכתב דרישה לקיום צו הביניים על ידי המשיבים מיום 10.10.2019

  50. מכתב התראה לבזלת מיום 15.10.2019

  51. מכתב התראה לבזלת מיום 15.10.2019

  52. מכתב התראה לחברתIMC מיום 15.10.2019

  53. מכתב התראה חברת קנדוק מיום 15.10.2019

  54. מכתב התראה לטבע אדיר מיום 15.10.2019

  55. מכתב התראה לפאנקסיה מיום 15.10.2019

  56. מכתב התראה לשיח מיום 15.10.2019שריד

  57. בקשה דחופה למתן הוראות למשיב ולקיום החלטות בית המשפט מיום 17.10.2019

  58. מענה חברת טבע אדיר מיום 20.10.2019

  59. תשובה לעותרת מאת הסתדרות הרוקחים מיום 20.10.2019

  60. מכתב מענה תגובה למכתב הסתדרות הרוקחים . מיום 24.10.19

  61. תשובה לעותרת מהסתדרות הרוקחים מיום 27.10.2019

  62. מכתב מענה לתגובת בזלת מיום 28.10.19

  63. מכתב מענה לחברת בטר מיום 29.10.19

  64. הודעת עדכון מטעם המדינה מיום 01.11.19

  65. תשובה לשאיפה לחיים מיום 03.11.2019

  66. בקשה לביזיון מיום 05.11.2019

  67. החלטה מיום 05.11.2019

  68. תשובת בזלת מיום 06.11.2019

  69. תגובת העותרת לבקשת קנאשור 11.11.2019

  70. תשובת בטר לעתירה מיום 12.11.2019

  71. תשובת קאנדוק לעתירה מיום 12.11.2019

  72. הודעת עדכון מטעם המדינה מיום 13.11.2019

  73. בקשה למתן צו לביזיון בית משפט מיום 28.11.2019

  74. הודעת עדכון מיום 02.12.2019

  75. החלטה מיום 05.12.2019

  76. הודעת הסתדרות הרוקחים מיום09.12.2019

  77. תשובת שאיפה לחיים BOL 09.12.2019

  78. תגובת העותרת להודעת העדכון מטעם המ11.12.2019

  79. בקשה דחופה מיום 12/01/2020

  80. החלטה מיום 12.12.2019

  81. בקשת המשיבות להבהרת הצו מיום 12.12.2019

  82. בקשת בזלת להוסיף עותרים מיום 15.12.2019

  83. בקשת קנדוק מיום 15.12.2019

  84. תגובת המדינה לבקשת המשיבות 16.12.2019

  85. תגובת העותרת לבקשת המשיבות 16.12.2019

  86. החלטה מיום 16.12.2019

  87. תגובת העותרת לבקשת קנדוק מיום 18.12.2019

  88. הודעת הסתדרות הרוקחים 19.122019

  89. הודעה מטעם המשיבה קנדוק יישומו של צו הביניים מיום 19.12.2019

  90. בקשה לדיון דחוף מטעם המשיבה בטר מיום 19.12.2019

  91. בקשה להצטרף לעתירה כמשיבות מיום 22.12.2019

  92. תגובת ס.ל.א לבקשת בזלת מיום 22.12.2019

  93. מש-5 בגץ 2335-19 "הספר הירוק" – עדכון טיוטה 3 – מאי 2019

  94. נספחים 32-44

  95. החלטה מיום 30/01/2020

  96. הודעת עדכון מטעם המדינה מיום 01.01.2020

  97. הודעת הסתדרות הרוקחים לבג"צ מיום 02.01.2020

  98. בקשה דחופה של העותרת מיום 12.01.2020

   (הפנייה לצפייה דרך Goodle Drive)

  99. הודעת עדכון של המדינה מיום 05.02.2020

  100. תגובת העותרת להודעת המדינה מיום 5.2.2020

  101. בקשה להגשת תשובה לתגובת המשיבה בזלת מיום 01.3.2020

  102. החלטה מיום 04.03.2020 על צירוף שרי הבריאות והאוצר כשמשיבים בעתירה

  103. פרוטוקול דיון 04.03.2020 פרוטוקול הדיון נקטע בעמוד 27 מאחר והדיון נקטע באופן פתאומי והופסק על ידי בית המשפט, בעקבות הפרעות

  104. החלטה מיום 08.03.2020 הארכת צו ביניים – אסדרה ישנה עד לחודש מאי

  105. עמדת עמותת הקנאביס הרפואי ביחס להמלצות וועדת המחירים הבין משרדית של האוצר ומשרד הבריאות

  106. החלטה מיום 11.03.2020 קבלת תשובה מהמשיבים עד 01.05.2020

  107. תגובת העותרת לבקשת המדינה למתן אורכה מיום 30.4.2020

  108. מכתב התראה לחברת פאנקסיה בגין הפרת צו.  המכתב מיום 17.05.2020

  109. מכתב התראה לחברת בטר בגין הפרת צו. המכתב מיום 17.05.2020

  110. מכתב התראה לחברת פארמוקן בגין הפרת צו. המכתב מיום 17.05.2020

  111. בקשה בהולה מטעם העותרת  הארכת צו הביניים והחלתו על כלל המטופלים. מיום 17.05.2020

  112. הארכת צו הביניים עד תאריך 15.06.2020\

  113. בקשה להבהרת החלטה ומתן תוקף שיפוטי כלפי המשיבות מיום 21.06.2020

  114. עמדת מספר משיבות להודעת העדכון מהמדינה. 21.06.2020

  115. החלטה מיום 04.06.2020 הארכת צו הביניים עד 22.06.2020

  116. אישור שליחת תגובת בטר מיום 22.06.2020

  117. החלטה-מיום-21.06.2020-הארכת-צו-הביניים-עד-לתאריך-05.08.2020

  118. בקשה להבהרת החלטה מיום 21.6.2020 ובקשה למתן תוקף שיפוטי להנחיות מנהל מיום 13.7.2020

  119. החלטה מיום 21.07.2020

  120. תגובת המשיבות מיום 22.07.2020

  121. 30.07.2020 הארכת צו הביניים ללא מועד תפוגה עד להחלטה נוספת

  122. החלטה מיום 30.07.2020

  123. מכתב התרעה לתיקון עולם מיום 04.08.2020

  124. תשובת תיקון עולם מיום 05.08.2020

  125. החלטה מיום 09.08.2020

  126. עדכון מטעם העותרת בהתאם להחלטת בגץ מיום 09.08.2020

  127. החלטה מיום 23.08.2020

  128. הגשת הודעת העותרת בדבר סיום ייצוג החלפת ייצוג והוספת ייצוג החל מיום 02.09.2020

  129. בגץ 2335-19 הודעת עדכון מטעם המדינה מיום 29.10.20

  130. תגובת העותרת להודעת המדינה מיום 29.10.2020 – בקשה לצו מוחלט – סופי חתום מיום 24.11.2020

  131. החלטה מיום 08.03.2021

  132. בקשת הבהרה ל-10.12.2020

  133. 24.03.2021הודעת עדכון מטעם משיבי הממשלה

  134. 25.04.2021 הגשת תגובת העותרת להודעת משיבי המדינה מיום 25.3 ובקשה לצו מוחלט וצו על תנאי- סופי בהחלט

   (הפנייה לצפייה דרך Goodle Drive)

  135. 26.4.2021 בקשה להוספת תצהיר עדות מטעם חברת הכנסת שרן השכל

   (הפנייה לצפייה דרך Goodle Drive)